• 638484342729804880_Snímek obrazovky 2024-04-10 125148.png
 • 638484342845715470_Snímek obrazovky 2024-04-10 124639.png
 • 638484342943817696_Snímek obrazovky 2024-04-10 124746.png
Ukázat/Skrýt parametry
Typ:
Dobrovolná dražba
Stav:
Vyhlášena
Číslo:
6324172014
Začátek dražby
18.06.2024 10:00
Předpokládaný konec:
18.06.2024 10:30
Nejnižší podání:
187 187 000 Kč
Minimální příhoz:
200 000 Kč
Výše jistoty:
10 000 000 Kč
Výše znaleckého posudku:
154 700 000 Kč
Kraj:
Jihomoravský
Město:
Kuřim
Možnost podání předražku:
Ne
Podíl:
Registrace do:
18.06.2024 09:59
Prokázání totožnosti do:
18.06.2024 09:59
Složení jistoty do:
18.06.2024 09:59
Číslo účtu složení jistoty
131-1404440277/0100
Výměra pozemku
50066 m2
Termín prohlídky
16. 5. 2024 v 10:00 hod. a 4. 6. 2024 ve 14:00 hod.
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi

Pozemky Kuřim ul. Luční

Vloženo: 05.04.2024 13:00:07 |  Číslo dražby: 6324172014 187 187 000 Kč
Začátek dražby Úterý 18.06.2024, 10:00

Podmínky účasti v dražbě

status
Registrován
a přihlášen
do systému
status
Přihláška
podána
status
Totožnost
ověřena
status
Jistina
složena
status
Přihláška
schválena

Popis předmětu dražby

  

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví SMB:

 • pozemek p. č. 2773/1 orná půda o výměře 35930 m²
 • pozemek p. č. 2773/2 orná půda o výměře 13842 m²
 • pozemek p. č. 2773/7 orná půda o výměře 294 m²

vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, okres Brno-venkov, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, na LV č. 1414, k. ú. Kuřim, obec Kuřim.

Popis předmětu dražby:

Předmětné pozemky se nachází v mírně svažitém terénu mezi železničním tělesem a bývalým statkem a obytnou zástavbou se zahradami a s přístupy z ul. Tišnovská. Uvedené pozemky jsou ornou půdou a jsou součástí zemědělského půdního fondu využívanou k zemědělské výrobě. Ze severozápadní strany celého pozemku p. č. 2773/2 v k. ú. Kuřim se nachází uzavřený areál společnosti hřiště.cz, s.r.o. s přístupem z ul. Tišnovská. Z jihovýchodní strany pozemku p. č. 2773/1 v k. ú. Kuřim jsou zahrady se stavbami k bydlení situované při ul. Luční.   
Příjezd na pozemek p. č. 2773/2 v k. ú. Kuřim je pouze přes pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 2773/1 a p. č. 2773/7, oba k. ú. Kuřim, stávajícími přístupovými komunikacemi z ulice Luční. Jedná se o místní obslužnou komunikaci, která se severně podjezdem pod železničním tělesem vrací zpět kolem hřbitova na ul. Tišnovskou.
Při ulici Luční ve směru k podjezdu pod železničním tělesem je umístěn plynárenský objekt s přístupem z ul. Luční, který zasahuje do jinak ucelené plochy. Stavba ve vlastnictví společnosti GasNet, s.r.o. (LV 6342) stojí na pozemku p. č. 2773/19 v k. ú. Kuřim. Prostor je oplocen na částí pozemku p. č. 2773/18 v k. ú. Kuřim. Tyto pozemky kolem této stavby, tj. vč. pozemku p. č. 2773/20 v k. ú. Kuřim, jsou ve vlastnictví statutárního města Brna (LV 1414) a nejsou předmětem dražby, ani prodeje.  
Z ul. Tišnovské je možný pěší přístup stávající prolukou mezi posledním dvorem a výrobním areálem společnosti hřiště.cz, s.r.o. přes pozemek p. č. 2766 v k. ú. Kuřim ve vlastnictví města Kuřim (územní studie zde počítá s dopravním napojením na ul. Tišnovskou). V současné době je na pozemku umístěno oplocení a průchod je tak omezen.
Na pozemcích se nenachází žádné stavby. Na okraji pozemku p. č. 2773/1 v k. ú. Kuřim se nachází sloup nadzemního vedení NN a mohou zde být i vodící sloupky plynárenského potrubí, nebo jiné součásti inženýrských sítí (šachty, skruže, značení apod.).

Popis faktického a právního stavu nemovitých věcí:

Využití pozemků:
Předmětné pozemky jsou nabízeny jako orná půda, která je v souladu s druhem pozemku uvedeným na LV č. 1414 pro k. ú. Kuřim, se způsobem ochrany – zemědělský půdní fond.   
Dle platného ÚP Kuřim ve znění změn č. 1 – č. 4 (č. 4 vydaná Zastupitelstvem města Kuřim s účinností dne 18. 7. 2022) jsou pozemky v k. ú. Kuřim vymezeny takto:

 • p. č. 2773/1 situovaná převážně v rozvojové ploše smíšené obytné, částečně v rozvojové ploše veřejných prostranství a částečně v rozvojové ploše veřejné zeleně,
 • p. č. 2773/2 – situovaná částečně v rozvojové ploše smíšené obytné, částečně v rozvojové ploše veřejných prostranství,
 • p. č. 2773/7 – situovaná ve stabilizované ploše veřejných prostranství.

Byla vypracována Územní studie - 04 - u statku, která reflektuje územní plán. Plochy smíšené obytné jsou mimo ochranné pásmo vedení II. Březovského vodovodního přivaděče (viz níže). V této části jsou dle územního plánu a územní studie navrhovány zelené plochy představující rozvojovou plochu veřejného prostranství. Územní studie prověřuje možnosti nového využití území, a to z pohledu především bytové výstavby a výstavby RD, vč. související veřejné infrastruktury (veřejná prostranství, dopravní infrastruktura).   
Dle sdělení města Kuřim je v přípravě řešení dopravního napojení (příprava dokumentace pro společné územní a stavební řízení) - doporučujeme se informovat v této věci přímo na Úřadě města Kuřim.
Okolní sousedící volné plochy v severozápadní části jsou ve vlastnictví města Kuřim.

Inženýrské sítě apod.:
Všechny předmětné pozemky jsou dotčeny platným Generelem odvodnění města Kuřimi s plánovaným rozšířením vodovodní a kanalizační sítě (doporučujeme se v této věci informovat na Úřadě města Kuřim, Odbor investiční).
Pozemky p. č. 2773/1 a p. č. 2773/7, k. ú. Kuřim, jsou v části dotčeny uložením II. Březovského vodovodního přivaděče (dálkový přivaděč DN 1000), vč. jeho ochranného pásma (podélně v šířce celkem 12 m). Umístění II. Březovského vodovodního přivaděče, resp. jeho ochranné pásmo, není zapsáno v KN. Ochranné pásmo bylo stanoveno speciální úpravou nad rámec zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí v této věci vydal dne 17. 5. 1971 Odbor vodního hospodářství, energetiky a pro věci zemědělství a lesnictví Národního výboru města Brna, č.j. Vod 2632/70-Va/Ju, kde je ochranné pásmo stanoveno v šířce 6,0 m od osy potrubí na každou stranu.
II. Březovský vodovodní přivaděč slouží k zásobování pitnou vodou území statutárního města Brna a jeho okolí a je součástí systému Vírského oblastního vodovodu. Vlastníkem je statutární město Brno a provozovatelem je společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pozemek p. č. 2773/1 v k. ú. Kuřim je dotčen uložením stoky DN 400 kanalizace jednotné pro veřejnou potřebu, vč. jejího ochranného pásma šířky celkem 1,5 m na každou stranu od osy potrubí (dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
Vlastníkem kanalizace je město Kuřim, provozovatelem je společnost Brněnské vodovody a kanalizace, a.s. Věcné břemeno je zapsáno v KN - viz níže.
Pozemek p. č. 2773/7, k. ú. Kuřim, je dotčen uložením stoky DN 400 kanalizace jednotné pro veřejnou potřebu, vč. jejího ochranného pásma šířky celkem 1,5 m na každou stranu od osy potrubí a uložením stoky DN 600 kanalizace jednotné pro veřejnou potřebu, vč. jejího ochranného pásma šířky celkem 2,5 m na každou stranu od osy potrubí (ochranná pásma dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Vlastníkem kanalizačních stok je město Kuřim, provozovatelem je společnost Brněnské vodovody a kanalizace, a.s. Věcné břemeno je zapsáno v KN - viz níže.
Pozemek p. č. 2773/7 v k. ú. Kuřim je dotčen uložením zemního sdělovacího kabelu a chráničky s optickým kabelem ve správě Správy železnic, státní organizace. Věcné břemeno je zapsáno v KN - viz níže.
Dle sdělení společnosti EG.D, a.s. se v zájmovém území nachází stávající elektrická zařízení distribuční soustavy vlastněné a provozované touto společností, a to podzemní vedení VN, nadzemní vedení NN a podzemní vedení NN (nejsou evidována v KN).
Na předmětných pozemcích mohou být umístěny inženýrské sítě (vč. přípojek) i jiných neznámých vlastníků, neevidované, ve výstavbě, nebo neprovozované.

Smluvní užívání pozemků:

Všechny předmětné pozemky jsou propachtovány zemědělsky podnikající osobě na základě Pachtovní smlouvy č. 6321033826 ze dne 30. 9. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2023 uzavřené mezi SMB a zemědělsky podnikající fyzickou osobou, a to na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní dobou (zemědělská výroba) tak, aby pacht zanikl posledním dnem pachtovního roku. Pachtovním rokem se rozumí období od 1. 10. do 30. 9. následujícího roku. Výše pachtovného je stanovena od 1. 10. 2024 ve výši 0,67 Kč/m2/rok (do té doby 0,35 Kč/m2/rok). Pachtovné je každoročně valorizováno. Předmět pachtu je vyznačen v příloze smlouvy.
Část pozemku p. č. 2773/2 v k. ú. Kuřim o výměře 40 m2 je pronajata společnosti hřiště.cz, s.r.o. na základě Nájemní smlouvy č. 6320031828 ze dne 25. 3. 2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Jedná se o část pozemku, která se nachází v prostoru zaploceného areálu společnosti. Účel smlouvy – umístění oplocení a betonové zídky cca 1 m vysoké, která z větší části zasahuje do předmětu nájmu a zpevňuje tak převýšení rostlého terénu nad betonovou plochou. Výše pachtovného za rok 2023 činila celkem 1.973 Kč (tj. 49,33 Kč/m2/rok). Pachtovné je každoročně valorizováno. Předmět nájmu je vyznačen v příloze smlouvy.
Obě smlouvy dražbou nezanikají. Po vydražení pozemků přejdou práva a povinnosti na nového vlastníka pozemků, který se jím stane dnem příklepu licitátora.   

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby

Nemovitá věc je zatížena následujícími omezeními vlastnického práva, která dražbou nezaniknou:

 1. uzavřené smluvní vztahy (viz výše),
 2. věcná břemena zapsaná v KN pro k. ú. Kuřim:
  • p. č. 2773/1 a p. č. 2773/7 - VB vedení, oprávnění mít na pozemcích jednotnou kanalizaci a právo vstupovat za účelem provozu, údržby a oprav v rozsahu GP č. 3283-1034/2015 oprávnění pro město Kuřim, na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 5616063950 ze dne 14. 11. 2016, právní účinky zápisu dne 13. 12. 2016. 
  • p. č. 2773/7 - VB zřizování a provozování vedení – právo mít na pozemcích zemní sdělovací kabel a chráničky s optickým kabelem a právo vstupovat za účelem provozu, údržby a oprav v rozsahu dle GP č. 3295-451/2015, oprávnění pro Česká republika, vykonává: Správa železnic, státní organizace, a to na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 5616062744 ze dne 5. 12. 2016, právní účinky zápisu dne 23. 2. 2017.
  • p. č. 2773/1 - VB zřizování a provozování vedení – právo mít na pozemcích STL plynovod a právo vstupu a vjezdu na pozemky za účelem provozu, údržby a oprav STL plynovodu v rozsahu dle GP č. 3336-86/2016, oprávnění pro GasNet, s.r.o., a to na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 5616064289 ze dne 8. 2. 2017, právní účinky zápisu dne 16. 3. 2017.

Podrobný popis stavu nemovitých věcí je uveden ve „Znaleckém posudku 008004/2024, o ceně pozemků parc. č. 2773/1, 2773/2 a 2773/7, zapsaných na LV č. 1414 v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, okres Brno-venkov, kraj Jihomoravský“ ze dne 24. 1. 2024 zpracovaného společností Nemovitost s.r.o., znalecká kancelář.

Odhad ceny předmětu dražby dle znaleckého posudku:                                              154.700.000 Kč bez DPH
K této ceně obvyklé se dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, připočítává 21 % DPH ve výši 32.487.000 Kč, což činí celkem 187.187.000 Kč. 

Prohlídky předmětu dražby se uskuteční v níže uvedených termínech a sraz účastníků prohlídky je na okraji předmětu dražby, souřadnice místa N 49°18.038', E 16°31.541'
1. prohlídka dne: 16. 5. 2024 v 10:00 hod.
2. prohlídka dne: 4. 6. 2024 ve 14:00 hod.

Místo konání

drazby-brno.cz/drazba/94/pozemek-kurim.html

Dražebník

CD CENTRUM COMS, a.s.

Panská 361/13
602 00 Brno

+ 420 732 225 222
info@drazby-brno.cz