• 637981464975538717_20220905_102458.jpg
 • 637981465099102100_20220905_102626.jpg
 • 637981465194415593_20220905_102639.jpg
 • 637981465392229342_20220905_102655.jpg
 • 637981465752087466_20220905_103201.jpg
 • 637981465610523665_20220905_103150.jpg
 • 637981465838909791_20220905_102910.jpg
 • 637981465963847687_20220905_103527.jpg
Ukázat/Skrýt parametry
Typ:
Dobrovolná dražba
Stav:
Ukončeno
Číslo:
2022002
Začátek dražby
12.10.2022 10:00
Předpokládaný konec:
12.10.2022 10:30
Nejnižší podání:
25 570 000 Kč
Minimální příhoz:
50 000 Kč
Maximální příhoz
5 000 000 Kč
Výše jistoty:
2 557 000 Kč
Výše znaleckého posudku:
25 570 000 Kč
Kraj:
Jihomoravský
Město:
Brno
Možnost podání předražku:
Ne
Podíl:
1/1
Registrace do:
12.10.2022 09:50
Prokázání totožnosti do:
12.10.2022 09:50
Složení jistoty do:
12.10.2022 10:00
Číslo účtu složení jistoty
123-6029360277/0100
Termín prohlídky
21.9.2022 v 10:00 a 5.10.2022 ve 14:00
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi

Budova bývalé MŠ + pozemek, ul. Bieblova, Brno

Vloženo: 02.09.2022 09:56:53 |  Číslo dražby: 2022002 25 570 000 Kč
Konec dražby Středa 12.10.2022, 10:30
12.10.2022 10:30:00.620Potřetí pro účastníka dražby IAI24941.
12.10.2022 10:29:00.280Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby IAI24941, udělím mu příklep.
12.10.2022 10:28:00.637Podruhé pro účastníka dražby IAI24941.
12.10.2022 10:27:00.700Poprvé pro účastníka dražby IAI24941.
12.10.2022 10:03:32.227Dražitel IAI24941 podal příhoz do dražby ve výši 0 Kč a navýšil nabídnutou cenu na 25 570 000 Kč.
12.10.2022 10:00:01.000

Dobrý den,
vítám Vás na elektronické dražbě dobrovolné  - Budova bývalé mateřské školy na ulici Bieblova 25 Brno + pozemek a v souladu se zákonem činím toto vyvolání:

Dražebník:
CD CENTRUM COMS, a.s., IČ: 07379161, DIČ CZ07379161
se sídlem Veselá 199/5, Brno-město, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 8033

Licitátor:
Jana Hradilová

Navrhovatel:
Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
Zahájení dražby: 12.10.2022 10:00
Ukončení dražby: 12.10.2022 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby je nemovitá věc ve vlastnictví SMB:

 • pozemek p.č. 390/18 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 444 mjehož součástí je stavba – budova Bieblova č.or. 25, č.p. 1755, způsob využití obč. vyb.,
 • pozemek p.č. 390/20 ostatní plocha, zeleň o výměře 1221 m2,

vše v k.ú. Černá Pole, obec Brno, okres Brno-město, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro   Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 10001, k.ú. Černá Pole, obec Brno.


Odhad ceny předmětu dražby: 25 570 000 Kč
Cenu byla zjištěna znalcem Ing. Bronislavem Žáčkem,  znalecký posudek č. 2011/2022 ze dne 27.4.2022.

Nejnižší podání: 25 570 000,-Kč
Minimální příhoz: 50 000,- Kč
Dražební jistota: 2 557 000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na příslušném LV č. 10001 je zapsáno v části C „Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B   včetně souvisejících údajů“ následující omezení: Věcné břemeno zřizování a provozování vedení dle čl. 2 smlouvy, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1782-10/2021, Oprávnění pro Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, Lesná, 63800 Brno, IČO: 46347534, Povinnost k parcelám: 390/18, 390/20, Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná č. 6321063775, K/21/647 ze dne 02.12.2021. Právní účinky zápisu k okamžiku 20.12.2021  09:32:40. Zápis proveden dne 11.01.2022.


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce
Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v nápovědě pro účast v elektronických dražbách a ve všeobecných obchodních podmínkách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!

12.10.2022 10:00:00.000Dražba byla zahájena, nyní můžete činit podání.

Popis předmětu dražby

  

Předmětem dražby je nemovitá věc ve vlastnictví SMB:

 • pozemek p.č. 390/18 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 444 m2 jehož součástí je stavba – budova Bieblova č.or. 25, č.p. 1755, způsob využití obč. vyb.,
 • pozemek p.č. 390/20 ostatní plocha, zeleň o výměře 1221 m2,

vše v k.ú. Černá Pole, obec Brno, okres Brno-město, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro   Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 10001, k.ú. Černá Pole, obec Brno.

 

Popis předmětu dražby:

Pozemky se nachází na ulici Bieblova, z jedné strany sousedí s řadou panelových bytových domů a z druhé strany je stavba, užívaná jako sídlo společnosti Elmont Group, a.s.

Stavba č.p. 1755 na pozemku p.č. 390/18 v k.ú. Černá Pole je bývalou dvoutřídní mateřskou školkou. Ke vstupu do budovy je možné použít jedny ze 4 dveří – nouzový východ, hlavní vchod, vchod pro zásobování do kuchyně a dveře do zahrady.

Budova je nepodsklepená, jednopodlažní, řadová, koncová, konstrukce z montovaného skeletu, ŽB sloupy jsou na prefabrikovaných patkách, přes které jsou uloženy železobetonové trámce, na kterých jsou postaveny obvodové stěny z tvárnic CDKL, vnitřní stěny a příčky zděné, střecha plochá. Půdorys je tvořen třemi vzájemně posunutými moduly, které jsou propojeny komunikačně i funkčně. Do objektu se vchází z prostředního modulu z polootevřené terasy venkovním schodištěm. V zadní fasádě je vstup do volné části pozemku, zde je dvůr s plochou pro venkovní aktivity dětí – pískoviště a další vybavenost, pozemek je z části zpevněný, zčásti zatravněný se vzrostlými okrasnými stromy, východní hranice pozemku je nezastavěná, je oplocená, se vstupní brankou z obslužné komunikace souběžné s hlavní třídou generála Píky.

Pozemky jsou z hlediska Územního plánu města Brna (ÚPmB) součástí stavební stabilizované plochy pro veřejnou vybavenost se stanoveným funkčním typem plochy školství (OS). Tyto plochy jsou určeny výhradně pro umístění staveb a zařízení, které slouží veřejné potřebě v uvedené funkci. 

Předmět dražby je zapsán na LV č. 10001 v části B způsob ochrany: ochr. pásmo nem. kult. památka, pam. zóny, rezervace, nem.nár.kult.pam.

 

Technický stav:

Budova je napojena na inženýrské sítě bez fakturačních měřidel plynu, elektro a tepla. Budova je vyklizená, bez využití z důvodu špatného stavebního stavu. Statické posouzení a rozsah poškození budovy  je popsáno ve „Statickém posouzení objektu s popisem sanačních opatření“ vypracovaném 06/2017 společností PROXIMA projekt, s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO: 28273231.

Převážná část prvků krátkodobé životnosti budovy je bez průběžné údržby a při hranici své životnosti.

Energetická náročnost budovy  Bieblova č.or. 25, č.p. 1755: D méně úsporná.

V zájmovém území předmětu dražby se nachází: podzemní vedení VN, podzemní vedení NN, podzemní sdělovací vedení ve vlastnictví a provozování společnosti EG.D, a.s. Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

 

Inženýrské sítě-přípojky: vody, plynu, kanalizace a elektro:

Pozemek p.č. 390/18 v k.ú. Černá Pole je dotčen teplovodem 2XDN 40/110 v bezkanálovém uložení, pozemek p.č. 390/20 v k.ú.Černá Pole je dotčen horkovodem uloženým v železobetonovém kanále vnitřních rozměrů š. 1,4m x v.0,7m a v budově č.p. 1775, která je součástí pozemku p.č. 390/18 v k.ú. Černá Pole se nachází domovní předávací stanice, kdy všechna popsaná zařízení jsou ve vlastnictví nebo správě společnosti Teplárny Brno, a.s.

 

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby

Nemovitá věc je zatížena následujícími omezeními vlastnického práva, která dražbou nezaniknou:

Na příslušném LV č. 10001 je zapsáno v části C „Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B   včetně souvisejících údajů“ následující omezení: Věcné břemeno zřizování a provozování vedení dle čl. 2 smlouvy, v rozsahu dle geometrického plánu č. 1782-10/2021, Oprávnění pro Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, Lesná, 63800 Brno, IČO: 46347534, Povinnost k parcelám: 390/18, 390/20, Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná č. 6321063775, K/21/647 ze dne 02.12.2021. Právní účinky zápisu k okamžiku 20.12.2021  09:32:40. Zápis proveden dne 11.01.2022.

Podrobný popis stavu nemovité věci je uveden ve znaleckém posudku č. 2011/2022 ze dne 27.4.2022 zpracovaného znalcem Ing. Bronislavem Žáčkem.

Místo konání

drazby-brno.cz

Dražebník

CD CENTRUM COMS, a.s.

Veselá 199/5
602 00 Brno

+420 732 225 222
info@drazby-brno.cz