• 638434257035165691_20240205_132705.jpg
 • 638434257363526829_20240205_132759.jpg
 • 638434257681421676_20240205_132959.jpg
 • 638434258039151071_20240205_133059.jpg
 • 638434258296747492_20240205_133505.jpg
 • 638434258576838696_20240205_135353.jpg
 • 638434257133580309_20240205_132720.jpg
 • 638434258488734165_20240205_135158.jpg
Ukázat/Skrýt parametry
Typ:
Dobrovolná dražba
Stav:
Ukončeno
Číslo:
6323175344
Začátek dražby
26.03.2024 10:00
Předpokládaný konec:
26.03.2024 10:30
Nejnižší podání:
1 675 000 Kč
Minimální příhoz:
50 000 Kč
Výše jistoty:
167 000 Kč
Výše znaleckého posudku:
1 675 000 Kč
Kraj:
Jihomoravský
Město:
Brno
Možnost podání předražku:
Ne
Podíl:
Registrace do:
26.03.2024 09:59
Prokázání totožnosti do:
26.03.2024 09:59
Složení jistoty do:
26.03.2024 09:59
Číslo účtu složení jistoty
131-1404460227/0100
Termín prohlídky
7.3.2024 v 10:00 hod. a 19.3.2024 ve 14:00 hod.
Výměra pozemku
994 m2
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi

Pozemek p. č. 5328/2 o výměře 994 m2 v k. ú. Komín

Vloženo: 12.02.2024 09:17:53 |  Číslo dražby: 6323175344 1 675 000 Kč
Konec dražby Úterý 26.03.2024, 10:30
26.03.2024 10:30:00.000Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
26.03.2024 10:00:01.000

Dobrý den,
vítám Vás na elektronické dražbě dobrovolné  - Pozemek p. č. 5328/2 o výměře 994 m2 v k. ú. Komín a v souladu se zákonem činím toto vyvolání:

Dražebník:
CD CENTRUM COMS, a.s., IČ: 07379161, DIČ CZ07379161
se sídlem Panská 361/13, Brno-město, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 8033
Licitátor: Jana Hradilová

Navrhovatel:
Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

Zahájení dražby:  26.3.2024 10:00
Ukončení dražby: 26.3.2024 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby je nemovitá věc ve vlastnictví SMB:

 • část pozemku p. č. 5328 ostatní plocha, zeleň o výměře 994 m2 v k. ú. Komín, která je dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2926-300/2023 ze dne 22. 11. 2023 označena jako pozemek p. č. 5328/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 994 m2 v k. ú. Komín. Nemovitá věc jako celek je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 10001 pro k. ú. Komín, obec Brno.

(dále jen jako „nemovitá věc“).

Odhad ceny pozemku p. č. 5328 o výměře 1152 m2 dle znaleckého posudku:    1 675 000 Kč
Cena byla zjištěna znaleckým posudkem č.  052223/2023 ze dne 4. 10. 2023 zpracovaného znalcem Ing. Jiřím Zimou, ve kterém je také uveden podrobný popis stavu nemovité věci.

Nejnižší podání:                                                         1 675 000 Kč
Minimální příhoz:                                                            50 000 Kč
Dražební jistota:                                                            167 000 Kč


Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Dle LV nejsou vlastnická práva omezena, nejsou zástavní práva, předkupní práva ani věcná břemena/služebnosti.

Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.
Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v nápovědě pro účast v elektronických dražbách a ve všeobecných obchodních podmínkách.

Výše příhozu/podání

 1. První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení nejnižšího podání, tj. počáteční ceny (to je stanoveno dražební vyhláškou a v boxu a kolonce příhoz je poprve nabízena nula).
 2. Další minimální příhoz je stanoven dle dražební vyhlášky a vždy se automaticky zobrazí v boxu 
 3. Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.  

Dražba je tímto zahájena, můžete činit nabídky/příhozy.

26.03.2024 10:00:00.000Dražba byla zahájena, nyní můžete činit podání.

Popis předmětu dražby

  

Předmětem dražby je nemovitá věc ve vlastnictví SMB:

 • část pozemku p. č. 5328 ostatní plocha, zeleň o výměře 994 m2 v k. ú. Komín, která je dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 2926-300/2023 ze dne 22. 11. 2023 označena jako pozemek p. č. 5328/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 994 m2 v k. ú. Komín. Nemovitá věc jako celek je zapsána u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 10001 pro k. ú. Komín, obec Brno.

 

Popis předmětu dražby:

Zastupitelstvo města Brna na svém Z9/12. zasedání konaném dne 14. 11. 2023 schválilo zpeněžení části pozemku p. č. 5328 ostatní plocha, zeleň o výměře 994 m2 v k. ú. Komín formou veřejné elektronické dobrovolné dražby.
Za účelem rozdělení pozemku p. č. 5328 o výměře 1152 m2 byl vyhotoven Geometrický plán pro rozdělení pozemku č. 2926-300/2023 ze dne 22. 11. 2023, dle kterého byl pozemek p. č. 5328 v k. ú. Komín rozdělen na pozemek p. č. 5328/1 s výměrou 157 m2 a pozemek p. č. 5328/2 s výměrou 994 m2.
Předmětem dražby je pouze část pozemku p. č. 5328 v k. ú. Komín, která je nově označena geometrickým plánem jako p. č. 5328/2 s výměrou 994 m2. Zbývající část pozemku p. č. 5328 v k. ú. Komín nově označena geometrickým plánem jako p. č. 5328/1 zůstává v majetku navrhovatele.

Nemovitá věc (pozemek) se nachází v mírně svažitém terénu na východním okraji zahrádkářské kolonie. Pozemek není oplocen a je volně přístupný. Pozemek je výrazného podélného tvaru, který se asi v polovině délky značně zužuje. V tomto místě dochází k rozdělení pozemku a úzká část zůstává ve vlastnictví statutárního města Brna. Předmětem prodeje je prostorově vhodnější část pozemku o šířce od cca 11 m do cca 12 m.  
Vstup na pozemek je možný přímo z veřejně přístupné účelové komunikace, která pokračuje jako polní cesta před předmětnou nemovitou věc. V této části vede po pozemku p. č. 5329 v k. ú. Komín ve vlastnictví statutárního města Brna a po dalších navazujících pozemcích p. č. 5299 a p. č. 6041, oba k. ú. Komín, směrem k ul. Turistické v k. ú. Medlánky. Zavedená polní cesta umožňuje průchod územím. V návaznosti na umístěné dopravní značení je vlastníku nemovité věci umožněn průjezd na základě povolení ÚMČ Brno-Komín.
Na pozemku se nachází pěstebně nedotčené trvalé porosty (dřeviny a trvalý travní porost). Pozemek není udržovaný. V místě rozdělení pozemku se nachází cca tři betonové sloupky bývalého oplocení.
Předmětný pozemek je součástí nestavební – volné plochy s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem zemědělský půdní fond. 
Jedná se o dlouhodobě stabilizované území. Pozemek navazuje na stávající plochu s objekty pro individuální rekreaci na ZPF. Dle regulativů ÚPmB je poměrně přípustná změna kultury pozemku na zahradu, sad, vinici za splnění podmínky, kdy pozemek bezprostředně navazuje na stávající zahrady, sady, vinice nebo zastavěné území.

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby

Dle LV nejsou vlastnická práva omezena, nejsou zástavní práva, předkupní práva ani věcná břemena/služebnosti.
Podrobný popis stavu nemovité věci je uveden ve Znaleckém posudku č. 052223/2023 ze dne 4. 10. 2023 zpracovaného znalcem Ing. Jiřím Zimou.

Prohlídky předmětu dražby se uskuteční v níže uvedených termínech a sraz účastníků prohlídky je na polní cestě, na okraji předmětného pozemku, souřadnice místa N 49°14.505', E 16°32.696'
1. prohlídka dne: 7.3.2024 v 10:00 hod.
2. prohlídka dne: 19.3.2024 ve 14:00 hod.

Na cestě k předmětnému pozemku platí zákaz vjezdu motorových vozidel, mimo vozidel s povolením ÚMČ.

Místo konání

Dražebník

CD CENTRUM COMS, a.s.

Panská 361/13
602 00 Brno

+ 420 732 225 222
info@drazby-brno.cz