• 638363354803687752_20231109_112250.jpg
 • 638363354906788737_20231109_112142.jpg
 • 638363355542890545_20231109_104834.jpg
 • 638363355635368997_20231109_104811.jpg
 • 638363355738157552_20231109_105718.jpg
 • 638363355914054086_20231109_110518.jpg
 • 638363356127441867_20231109_110946.jpg
 • 638363356204142753_20231109_110757.jpg
 • 638363356391130439_20231109_111004.jpg
 • 638363356477047934_20231109_111158.jpg
 • 638397969183899304_obchod 2.jpg
 • 638397969102043333_Obchod 1.jpg
Ukázat/Skrýt parametry
Typ:
Dobrovolná dražba
Stav:
Ukončeno
Číslo:
6323174871
Začátek dražby
21.02.2024 10:00
Předpokládaný konec:
21.02.2024 10:30
Nejnižší podání:
49 800 000 Kč
Minimální příhoz:
50 000 Kč
Výše jistoty:
4 980 000 Kč
Výše znaleckého posudku:
49 800 000 Kč
Kraj:
Jihomoravský
Město:
Brno
Možnost podání předražku:
Ne
Podíl:
Registrace do:
21.02.2024 09:59
Prokázání totožnosti do:
21.02.2024 09:59
Složení jistoty do:
21.02.2024 09:59
Číslo účtu složení jistoty
123-9020000287/0100
Termín prohlídky
10.1.2024 v 10:00 a 6.2.2024 ve 14:00
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi

Bytový dům Pekařská 405/16, Brno

Vloženo: 15.11.2023 10:02:55 |  Číslo dražby: 6323174871 49 800 000 Kč
Konec dražby Středa 21.02.2024, 10:30
21.02.2024 10:30:00.000Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
21.02.2024 10:00:01.000

Dobrý den,
vítám Vás na elektronické dražbě dobrovolné  - Bytový dům Pekařská 405/16, Brno a v souladu se zákonem činím toto vyvolání:

Dražebník:
CD CENTRUM COMS, a.s., IČ: 07379161, DIČ CZ07379161
se sídlem Panská 361/13, Brno-město, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 8033
Licitátor: Jana Hradilová

Navrhovatel:
Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

Zahájení dražby: 21.2.2024 10:00
Předpokládané ukončení dražby: 21.2.2024 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby je nemovitá věc ve vlastnictví SMB:

 • pozemek p. č. 1124, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 651 m2, jehož součástí je stavba - objekt k bydlení Pekařská 405/16, v k. ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město  na LV č. 10001.

(dále jen jako „nemovitá věc“).

Odhad ceny předmětu dražby: 49 800 000 Kč
Cena byla zjištěna znaleckým posudkem č.  č. 048659/2023 ze dne 29.9.2023 zpracovaného Ing. Tomášem Janasem, ve kterém je také uveden podrobný popis stavu nemovité věci.

Nejnižší podání:                                                         49 800 000 Kč
Minimální příhoz:                                                              50.000 Kč
Dražební jistota:                                                          
 4 980 000 Kč


Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Nemovitá věc je zatížena následujícími omezeními vlastnického práva, která dražbou nezaniknou:

 • věcné břemeno umístit, provozovat, udržovat dvě kotvy pro zavěšení příčného lanového převěsu trolejového vedení ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO: 255 08 881, se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno,
 • smlouva o nájmu nebytových prostor č. j. 110086714/SUDP/DIS/001 uzavřená dne 05.03.2012 na dobu neurčitou mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed jako pronajímatelem a společností TRADING HOUSE, spol. s r.o., IČO: 607 48 061, se sídlem Skryjova 1606/8, Husovice, 614 00 Brno jako nájemcem.

Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.
Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v nápovědě pro účast v elektronických dražbách a ve všeobecných obchodních podmínkách.

Vzhledem k tomu, že se k dražbě do jejího zahájení nezapsal žádný účastník, bude dražba ukončena v čase stanoveném dražební vyhláškou.

21.02.2024 10:00:00.000Dražba byla zahájena, nyní můžete činit podání.

Popis předmětu dražby

  

Předmětem dražby je nemovitá věc / nemovité věci ve vlastnictví SMB:

 • pozemek p. č. 1124, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 651 m2, jehož součástí je stavba - objekt k bydlení Pekařská 405/16, v k. ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město  na LV č. 10001.

Popis předmětu dražby:
Dům Pekařská číslo orientační 16, číslo popisné 405 se nachází v katastrálním území Staré Brno v městské části Brno-střed. Jedná se o pavlačovou rohovou řadovou stavbu, částečně podsklepenou jedním podzemním podlažím, se třemi nadzemními podlažími a s půdním prostorem v soustavě polovalbové, sedlové a pultové střechy. Dům je přístupný dřevěnými dvoukřídlými vraty z ulice Pekařská, nebytové prostory jsou přístupné přímo z ulice. Uprostřed domu se rozkládá plocha dvora. Celý objekt se skládá ze čtyř konstrukčně a provozně propojených částí. Hlavní (jižní) uliční část s průčelím do ulice Pekařská, která je zastřešena sedlovou střechou s nárožní valbou. Nárožní (západní) část objektu směrem do ulice Leitnerova, která je rovněž zastřešena sedlovou střechou. Části dvorního traktu (východní a severní) jsou zastřešené pultovými střechami (severní část má pultovou střechu s mírným spádem). V objektu jsou přípojky elektřiny, vody, kanalizace, zemního plynu a datového vedení (optický kabel, HDPE trubka nebo souběh optického a metalického kabelu).
Dle Územního plánu města Brna je nemovitá věc součástí stabilizované plochy bydlení s funkčním typem plocha všeobecného bydlení. Dle Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno se na nemovitou věc vztahuje zákaz úbytku ploch bydlení a současně je umožněna půdní vestavba.

Dispoziční řešení:
1. podzemní podlaží v hlavní části objektu je situováno při jihovýchodní hranici pozemku tvoří dvě místnosti s klenbovými stropy.
V 1. nadzemním podlaží v uliční části se nachází dva nebytové obchodní prostory – prodejna potravin (v provozu) a kadeřnictví (provoz zrušen). Prostory prodejny potravin jsou členěny na prodejní místnost, sklad a místnost WC.
Místnosti ve dvorních křídlech jsou přístupné samostatnými vstupy ze dvora. Jedná se převážně o prostory skladů, společných WC, prádelny atd. V severní části objektu jedna skladová místnost zasahuje pod úroveň domu č. p. 627 zástavby Pellicovy ulice a má tak charakter podzemního podlaží.
2. nadzemní podlaží je přístupné centrálním schodištěm v hlavní části objektu, které je přístupné z chodby průjezdu. Nachází se zde schodišťová chodba, ze které je přístup do dvou bytových jednotek a dále na pavlač, odkud je možný přístup do zbylých bytových jednotek dvorní částí objektu. Dále jsou zde situována 2 WC, která jsou společná pro obyvatele daného podlaží. V severní částí objektu je situovaná odvlhčovací chodba, která zasahuje pod úroveň domů č. p. 626, 627 zástavby Pellicovy ulice.
3. nadzemní podlaží je přístupné centrálním schodištěm. Nachází se zde schodišťová chodba, ze které je přístup do dvou bytových jednotek a dále na pavlač, odkud je možný přístup do zbylých bytových jednotek. Dále jsou zde situována 2 WC, která jsou společná pro obyvatele daného podlaží. Z podlaží je umožněn vstup do půdních prostor objektu.
Celkem je v objektu 14 bytových jednotek (o dispozicích 2+1 a 1+1) a 2 nebytové prostory v přízemí objektu.
Součástí bytového domu je objekt historického podzemí pod pozemkem p. č. 1124 v k. ú. Staré Brno. Hlavní objekt se nachází pod nádvořím objektu Pekařská 16, kde je umístěn první vstup do objektu. Objekt podzemí je ve správě společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, dle jejího vyjádření není cenný z hlediska stavebního ani historického. Na nádvoří se dále nachází zabezpečená kopaná studna a zpevněné plochy ve špatném technickém stavu.

 

Technický stav:
Objekt je součástí starší zástavby Městské památkové rezervace Brno, s dobou výstavby kolem roku 1830. Není památkově chráněn.
Objekt je delší dobu volný a nevyužívaný (mimo nebytového prostoru prodejny, který je pronajímán). Kolem roku 2014 byla položena nová pálená krytina. Dřevěné konstrukce krovu jsou ve špatném technickém stavu. Pultová střecha nad severní částí je v havarijním stavu, asfaltová krytina je za hranicí své životnosti. Většina stropních konstrukcí je ve špatném technickém stavu, napadena dřevokaznou houbou, záklopy stropů jsou mnohačetně popraskané. Zdivo v suterénu a 1. nadzemním podlaží je provlhlé od vzlínající zemní vlhkosti, způsobené chybějící izolací. Na stěnách objektu se lokálně objevují rozsáhlé praskliny a trhliny. Veškeré prvky krátkodobé životnosti jsou za hranicí své životnosti. Celkový stavebně technický stav je špatný. Objekt se nachází ve stavu, kdy bude nutné přistoupit ke statickému zajištění objektu a k jeho zásadní ekonomicky a technicky náročné rekonstrukci.
Technický stav objektu je blíže popsán ve stavebně technickém průzkumu z dubna 2019, vypracovaném společností QUALIFORM, a.s. a ve stavebně historickém průzkumu ze srpna 2019 vypracovaném společností Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o. Uvedené podklady jsou k nahlédnutí u dražebníka.
Odbor památkové péče Magistrátu města Brna doporučuje jakékoliv stavební zásahy konzultovat již ve fázi přípravy na Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Brně.
Průkaz energetické náročnosti budovy nebyl zpracován. Dle § 7a odst. 5 zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, v platném znění, není jeho opatření povinné u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby
Nemovitá věc je zatížena následujícími omezeními vlastnického práva, která dražbou nezaniknou:

 • věcné břemeno umístit, provozovat, udržovat dvě kotvy pro zavěšení příčného lanového převěsu trolejového vedení ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO: 255 08 881, se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno,
 • smlouva o nájmu nebytových prostor č. j. 110086714/SUDP/DIS/001 uzavřená dne 05.03.2012 na dobu neurčitou mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed jako pronajímatelem a společností TRADING HOUSE, spol. s r.o., IČO: 607 48 061, se sídlem Skryjova 1606/8, Husovice, 614 00 Brno jako nájemcem, předmětem nájmu je nebytový prostor č. 103 (přízemí), účelem nájmu je podnikání, a to provozování prodejny řezaných květin a prodejny potravin (večerka), aktuální roční nájemné za rok 2023 činí 41.422 Kč.

Podrobný popis stavu nemovité věci je uveden ve znaleckém posudku č. 048659/2023 ze dne 29.9.2023 zpracovaného Ing. Tomášem Janasem.

Prohlídky předmětu dražby se uskuteční v níže uvedených termínech a sraz účastníků prohlídky je před budovou na adrese Pekařská 16, Brno
1. Prohlídka dne: 10.1.2024 v 10:00 hod.
2. Prohlídka dne:  6.2.2024 ve 14:00 hod.

Prohlídku bude zajišťovat a konkrétní informace na místě poskytne dražebníkem pověřená osoba za přítomnosti zástupců navrhovatele. Pohyb účastníků možný pouze ve skupině, v doprovodu pověřené osoby. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů pověřené osoby. Vzhledem k velmi špatnému technickému stavu budovy je nutné přizpůsobit obuv a oděv možnosti znečištění. Některé prostory nejsou z důvodu technického stavu přístupné.

Místo konání

drazby-brno.cz

Dražebník

CD CENTRUM COMS, a.s.

Panská 361/13
602 00 Brno

+ 420 732 225 222
info@drazby-brno.cz