• 638503438736019593_Obrázek1.jpg
 • 638503438806628808_Obrázek2.jpg
 • 638503438869271018_Obrázek3.jpg
 • 638503438919884675_Obrázek4.jpg
 • 638503438980339880_Obrázek5.jpg
 • 638503439189042974_ZP 2.jpg
Ukázat/Skrýt parametry
Typ:
Dobrovolná dražba
Stav:
Vyhlášena
Číslo:
6324172300
Začátek dražby
20.06.2024 10:00
Předpokládaný konec:
20.06.2024 10:30
Nejnižší podání:
203 267 900 Kč
Minimální příhoz:
200 000 Kč
Výše jistoty:
12 000 000 Kč
Výše znaleckého posudku:
167 990 000 Kč
Kraj:
Jihomoravský
Město:
Kuřim
Možnost podání předražku:
Ne
Podíl:
Registrace do:
20.06.2024 09:59
Prokázání totožnosti do:
20.06.2024 09:59
Složení jistoty do:
20.06.2024 09:59
Číslo účtu složení jistoty
131-1404460227/0100
Termín prohlídky
16.5.2024 v 11:00 hod. a 4.6.2024 ve 13:00 hod.
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi

Pozemky Kuřim Zámecká

Vloženo: 25.04.2024 12:08:40 |  Číslo dražby: 6324172300 203 267 900 Kč
Začátek dražby Čtvrtek 20.06.2024, 10:00

Podmínky účasti v dražbě

status
Registrován
a přihlášen
do systému
status
Přihláška
podána
status
Totožnost
ověřena
status
Jistina
složena
status
Přihláška
schválena

Popis předmětu dražby

  

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví SMB:

 • pozemek p. č. 2700/5 orná půda (ZPF) o výměře 66 560 m2
 • pozemek p. č. 2700/11 orná půda (ZPF) o výměře 21 544 m2

oba v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, okres Brno-venkov, které jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, na LV č. 1414, k. ú. Kuřim, obec Kuřim.

 

Popis předmětu dražby:

Předmětné pozemky se nachází na jihozápadním okraji zastavěné části obce Kuřim vymezené komunikacemi ul. Knínická a ul. Zámecká. Oba pozemky jsou v současnosti součástí většího půdního celku zemědělsky obhospodařovaného, který navazuje na průmyslovou zástavbu města Kuřim.
Na pozemcích se nenachází žádné stavby ani venkovní úpravy.
Pozemek p. č. 2700/5 v k. ú. Kuřim je mírně svažitý a jeho východní a jižní okraj přiléhají k výše uvedeným veřejným komunikacím. Od komunikace Knínická je oddělen zeleným pásem a cyklostezkou, vybudovanou městem Kuřim v roce 2021. 
Přístup k pozemku p. č. 2700/11 z veřejné komunikace je zajištěn věcným břemenem přes pozemky p. č. 2700/53 a p. č. 2700/90, oba v k. ú. Kuřim.
V blízkosti obou pozemků se nachází stávající areály (provozovny) podnikajících subjektů. 

Využití pozemků:
Předmětné pozemky jsou nabízeny jako orná půda, která je v souladu s druhem pozemku uvedeným na LV č. 1414 pro k. ú. Kuřim, se způsobem ochrany – zemědělský půdní fond.   
Dle platného ÚP Kuřim ve znění změn č. 1 – č. 4 (č. 4 vydaná Zastupitelstvem města Kuřim s účinnosti dne 18. 7. 2022) jsou tyto pozemky v k. ú. Kuřim vymezeny takto:

 • p. č. 2700/5 - situován převážně v rozvojové ploše výroby a skladování, částečně v rozvojové ploše veřejných prostranství, částečně v rozvojové ploše dopravní infrastruktury a částečně v ploše veřejné zeleně,
 • p. č. 2700/11 - situován převážně v rozvojové ploše výroby a skladování, částečně v rozvojové ploše dopravní infrastruktury.

Dle sdělení města Kuřim je v přípravě řešení dopravního napojení (příprava dokumentace pro společné územní a stavební řízení), doporučuje se v této věci informovat přímo na Úřadu města Kuřim.
V rámci prodeje pozemků p. č. 5238/4 a p. č. 5238/9, oba k. ú. Kuřim, bylo pod cyklostezkou dle požadavku města Kuřim provedeno zpevnění konstrukce cyklostezky v místech plánovaných dopravních napojení na stávající komunikaci ul. Knínická (více informací na Městském úřadu Kuřim).  

 

Inženýrské sítě:
Předmětné pozemky jsou dotčeny platným Generelem odvodnění města Kuřimi s plánovaným rozšířením vodovodní a kanalizační sítě (doporučujeme se informovat na Městském úřadu Kuřim, Odbor investiční).
Pozemky p. č. 2700/5 a p. č. 2700/11, oba k. ú. Kuřim, jsou dotčeny vedením inženýrských sítí, jejichž průběh je zobrazen v digitální technické mapě města Kuřim:  

 • V zájmovém území se nachází stávající elektrická zařízení distribuční soustavy vlastněné a provozované společností EG.D, a.s. - podzemní a nadzemní vedení VN, podzemní vedení NN a distribuční trafostanice VN/NN.
 • Pozemky jsou dotčeny vedením sítí elektronických komunikací (SEK) společnosti CETIN a.s.   Pozemek p. č. 2700/5 v k. ú. Kuřim je dotčen vedením SEK - metalického podzemního kabelu podél jižního okraje pozemku v blízkosti nově vybudované cyklostezky a dále podél východního okraje pozemku.
 • V zájmovém území se na pozemku p. č. 2700/5 v k. ú. Kuřim nachází provozovaná plynárenská zařízení STL plynovod ve vlastnictví nebo správě společnosti GasNet, s.r.o. 

Na pozemku p. č. 2700/5 v k. ú. Kuřim byly vybudovány soukromé vodovodní přípojky a přípojky dešťové a splaškové kanalizace, ke kterým jsou zřízena věcná břemena, kdy oprávnění jsou:

 • Pozemek p. č. 2700/9 ve vlastnictví společnosti Dahlhausen, spol. s r.o. (LV 5184).
 • Pozemky p. č. 2706/4, p. č.  2706/38, a p. č. 2706/39 a p. č. 4334, vše k. ú. Kuřim, ve vlastnictví FO (LV 7208).

Na předmětných pozemcích mohou být umístěny inženýrské sítě i jiných neznámých vlastníků, neevidované, ve výstavbě, nebo neprovozované.

 

Smluvní užívání pozemků:

 • Oba předmětné pozemky jsou propachtovány zemědělsky podnikající osobě na základě Pachtovní smlouvy č. 6321033826 ze dne 30. 9. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2023 uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako propachtovatelem a zemědělsky podnikající fyzickou osobou jako pachtýřem, a to jako zemědělský pacht na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní dobou a za účelem zemědělské výroby. Pachtovné od 1. 10. 2024 bude ve výši 0,67 Kč/m2/rok (do té doby 0,35 Kč/m2/rok). Výše pachtovného je každoročně valorizováno. Tato smlouva dražbou nezaniká. 
 • Statutární město Brno uzavřelo se společnostmi STEINEX a.s. (IČO: 293 75 134) a AGROSTYL, spol. s r.o. (IČO: 46902627) úplatnou Dohodu o umožnění dočasné stavby č. 6316163699 ze dne 30. 9. 2016. Společností AGROSTYL, spol. s r.o. byla dříve uživatelem pozemku p. č. 2700/5 v k. ú. Kuřim. V současné době tyto pozemky k zemědělské výrobě tato společnost neužívá.  Dle dohody měla společnost STEINEX a.s. za jednorázovou úplatu ve výši  47.200 Kč + 21 % DPH (uhrazeno) právo vybudovat a umístit komunikaci jako stavbu dočasnou na dobu 10 let od uzavření dohody na části pozemku p. č. 2700/5 v k. ú. Kuřim o výměře 118 m2 (v rozsahu grafické přílohy č. 1 dohody). Komunikace byla dle dohody vybudována jako dočasný příjezd k parkovišti a k areálu společnosti, která se napojuje na ul. Zámeckou na pozemek p. č. 2700/54 v k. ú. Kuřim. Právo dočasné stavby umístění komunikace uplyne dne 30. 9. 2026. Společnost má dle dohody právo jednat s vlastníkem pozemku o prodloužení tohoto práva na další období v případě, že nebude do tohoto data realizováno alternativní napojení areálu dle „Územní studie dopravního řešení ul. Tišnovská, Kuřim“ zpracované městem Kuřim z 9/2014 (č. zak. 14_07_144) v souvislosti s návrhem studie stavby silnice R43. V rámci této územní studie pro ul. Tišnovská má dojít ke zrušení dopravního napojení, odstranění komunikace po začátek parkovacích ploch a vybudování nového dopravního napojení pro areál společnosti.  Společnost byla vyrozuměna o úmyslu pozemek p. č. 2700/5 v k. ú. Kuřim zpeněžit formou dražby a bylo jí nabídnuto, zda tuto část a výběžek parcely (celkem 330 m2) nemá zájem odkoupit, přičemž společnost neprojevila zájem. Tato dohoda dražbou nezaniká. 

 

Statutární město Brno neodpovídá za proveditelnost výstavby, která je dle současného Územního plánu Kuřim na předmětných pozemcích předpokládána, ani za další požadavky časové a požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu. Investor si zajistí veškerá stanoviska k proveditelnosti výstavby na vlastní náklady.     

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby

Nemovitá věc je zatížena následujícími omezeními vlastnického práva, která dražbou nezaniknou:

 1. Uzavřené smluvní vztahy (viz výše).
 2. Ve prospěch nemovitých věcí jsou zřízena následující práva, která dražbou nezaniknou:
 • Věcné břemeno služebnost přejezdu přes železniční pozemek p. č. 2700/53 z p. č. 2700/5 na p. č. 2700/11, povinnost k p. č. 2700/53 a p. č. 2700/90, listina Pozemková kniha č. d. 772/42 – kn. vl. 1786 z roku 1971.
 1. Nemovité věci jsou zatíženy následujícími omezeními vlastnického práva, která dražbou nezaniknou:
 • p. č. 2700/5 - věcné břemeno zřizování a provozování vedení distribuční soustavy ve prospěch společnosti EG.D, a.s. (dříve E.ON, a.s.) v rozsahu  dle GP č. 2768-2232/2011 a Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 5614063790 ze dne 24. 11. 2014, právní účinky zápisu dne 5. 2. 2015, 
 • p. č. 2700/11 - věcné břemeno zřizování a provozování vedení, právo mít na pozemku kabelové vedení VN a právo vstupu za účelem provozu, údržby a oprav kabelového vedení VN ve prospěch společnosti EG.D, a.s. v rozsahu dle GP č. 3393-2423/2016 a Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 5617061830 ze dne 18. 5. 2017, právní účinky zápisu dne 1. 8. 2017, 
 • p. č. 2700/5 - věcné břemeno vedení, oprávnění pro pozemek p. č. 2700/9, tj. mít na služebných pozemcích kanalizaci a vodovodní přípojku a na služebné pozemky vstupovat a vjíždět za účelem provozu, údržby a oprav v rozsahu dle GP č. 3481-19/2017 a na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 5617064740 ze dne 9. 11. 2017, právní účinky zápisu dne 7. 12. 2017, 
 • p. č. 2700/5 - věcné břemeno právo mít na pozemcích přípojky vody, dešťové a splaškové kanalizace a právo vstupovat za účelem provozu, údržby a oprav v rozsahu dle GP č. 3545-15/2018. Právo stavby k pozemkům p. č. 2706/39, p. č. 2706/4, p. č. 2706/38, p. č. 4334, a to na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 5618062872 ze dne 31. 8. 2018, právní účinky zápisu dne 9. 10. 2018, 
 • p. č. 2700/5 - věcné břemeno právo mít na pozemcích přípojky vody, dešťové a splaškové kanalizace a právo vstupovat na pozemek za účelem provozu, údržby a oprav v rozsahu dle GP č. 3546-15/2018. Právo stavby k pozemkům p. č. 2706/39, p. č. 2706/4, p. č.  2706/38, p. č.  4334, a to na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 5618062872 ze dne 31. 8. 2018, právní účinky zápisu dne 9. 10. 2018.

Navrhovatel prohlašuje, že vyjma omezení vlastnického práva uvedená výše není nemovitá věc zatížena žádnými dluhy, zástavním právem, věcným břemenem či jinými právy, jež se zapisují do katastru nemovitostí, není ohledně ní veden výkon rozhodnutí či exekuce a zavazuje se tento stav zachovat až do přechodu vlastnického práva na vydražitele na základě dražebního zákona.

Podrobný popis stavu nemovité věci je uveden ve Znaleckém posudku č. 008013/2024 o ceně pozemků parc. č. 2700/5 a 2700/11, zapsaných na LV č. 1414 v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, okres Brno-venkov, kraj Jihomoravský“ ze dne 24. 1. 2024, který byl vypracován společností Nemovitost s.r.o., znalecká kancelář.
Odhad ceny předmětu dražby dle znaleckého posudku:               167 990 000 Kč bez DPH
K této ceně obvyklé se dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, připočítává 21 % DPH ve výši 35 277 900 Kč, což činí celkem 203 267 900 Kč. 

Prohlídky předmětu dražby se uskuteční v níže uvedených termínech a sraz účastníků prohlídky je na křižovatce ulic Zámecká a Knínická, souřadnice místa N 49°17.695', E 16°31.392'
1. prohlídka dne: 16.5.2024 v 11:00 hod.
2. prohlídka dne:  4.6.2024 ve 13:00 hod.

Pozemek je volně přístupný a lze si ho prohlédnout i samostatně, mimo výše uvedené termíny.

 

Místo konání

Dražebník

CD CENTRUM COMS, a.s.

Panská 361/13
602 00 Brno

+ 420 732 225 222
info@drazby-brno.cz