• 638031506378891229_1663004652668.jpg
  • 638031506509048515_1663004652720.jpg
Ukázat/Skrýt parametry
Typ:
Dobrovolná dražba
Stav:
Ukončeno
Číslo:
6322174198
Začátek dražby
14.12.2022 10:00
Předpokládaný konec:
14.12.2022 10:30
Nejnižší podání:
1 103 520 Kč
Minimální příhoz:
10 000 Kč
Výše jistoty:
110 352 Kč
Výše znaleckého posudku:
1 103 520 Kč
Kraj:
Jihomoravský
Město:
Brno
Možnost podání předražku:
Ne
Podíl:
Registrace do:
14.12.2022 09:50
Prokázání totožnosti do:
14.12.2022 09:50
Složení jistoty do:
14.12.2022 10:00
Číslo účtu složení jistoty
123-6029360277/0100
Výměra pozemku
242 m2
Termín prohlídky
21.11.2022 v 10:00 hod a 5.12.2022 ve 14:00 hod.
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi

Zahrada Ořešín

Vloženo: 31.10.2022 13:21:56 |  Číslo dražby: 6322174198 1 103 520 Kč
Konec dražby Středa 14.12.2022, 10:30
14.12.2022 10:30:00.000Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
14.12.2022 10:00:01.000

Dobrý den,
vítám Vás na elektronické dražbě dobrovolné  Zahrada Ořešín a v souladu se zákonem činím toto vyvolání:

Dražebník:
CD CENTRUM COMS, a.s., IČ: 07379161, DIČ CZ07379161
se sídlem Veselá 199/5, Brno-město, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 8033

Licitátor:
Jana Hradilová

Navrhovatel:
Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
Zahájení dražby:  14.12.2022 10:00
Ukončení dražby: 14.12.2022 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby je nemovitá věc:

  • pozemek p. č. 176, zahrada, o výměře 242 m², v k. ú. Ořešín, obec Brno, okres Brno-město, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město  na LV č. 10001.

 

 

Odhad ceny předmětu dražby: 1.103.520 Kč
Cenu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 2522/2022 ze dne 08.07.2022 zpracovaného Ing. Miroslavem Reichstäterem.

Nejnižší podání:                                                                    1.103.520 Kč

Minimální příhoz:                                                                       10.000 Kč

Dražební jistota:                                                                       110.352 Kč


Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Nemovitá věc je zatížena následujícími omezeními vlastnického práva, která dražbou nezaniknou:

  • pachtovní smlouva č. 12/2016/pacht ze dne 17.10.2016 na dobu neurčitou, uzavřená mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Ořešín jako propachtovatelem a fyzickou osobou jako pachtýřem. Aktuální výše pachtovného za nemovitou věc činí 1.452 Kč ročně.

Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.
Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v nápovědě pro účast v elektronických dražbách a ve všeobecných obchodních podmínkách.

Vzhledem k tomu, že se k dražbě do jejího zahájení nezapsal žádný účastník, bude dražba ukončena v čase stanoveném dražební vyhláškou.

14.12.2022 10:00:00.000Dražba byla zahájena, nyní můžete činit podání.

Popis předmětu dražby

  

Předmětem dražby je nemovitá věc / nemovité věci ve vlastnictví SMB:

  • pozemek p. č. 176, zahrada, o výměře 242 m², v k. ú. Ořešín, obec Brno, okres Brno-město, který je zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město  na LV č. 10001.

(dále jen jako „nemovitá věc“).

Dle Územního plánu města Brna je nemovitá věc součástí stavební stabilizované plochy bydlení s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem plocha předměstského bydlení (BP).Nemovitá věc se nachází v městské části Brno-Ořešín při ulici Drozdí, je součástí zemědělského půdního fondu. Na východní straně volně navazuje na pozemek p. č. 175/1 v k. ú. Ořešín, který je v jednotném funkčním celku s pozemkem p. č. 175/2 v k. ú. Ořešín se stavbou rodinného domu Drozdí 224/2. Oba tyto pozemky p. č. 175/1 a p. č. 175/2 v k. ú. Ořešín jsou ve vlastnictví fyzické osoby. Nemovitá věc je zatravněná, nezastavěná, nachází se na ní trvalé porosty, složený stavební materiál, dříví a přístřešek na dříví.

Řádný přístup k nemovité věci je pouze z východní strany z ulice Drozdí a dále přes pozemek p. č. 175/1 v k. ú. Ořešín ve vlastnictví fyzické osoby. Z jižní a západní strany je nemovitá věc nepřístupná kvůli oplocení sousedních pozemků. Přístupnost ze severu přes pozemky p. č. 178/4 a p. č. 177 v k. ú. Ořešín ve vlastnictví statutárního města Brna je značně obtížná kvůli strmosti uvedených pozemků a porostům, které se na nich nacházejí. Zajištění řádného přístupu ze severní strany by vyžadovalo provedení terénních úprav.

Nemovitá věc je společně se sousedním pozemkem p. č. 177 v k. ú. Ořešín propachtovaná fyzické osobě na základě pachtovní smlouvy č. 12/2016/pacht ze dne 17.10.2016 na dobu neurčitou jako zahrada. Propachtovatelem je statutární město Brno, městská část Brno-Ořešín. Aktuální výše pachtovného činí za oba pozemky 2.346 Kč ročně, za samotnou nemovitou věc potom 1.452 Kč ročně.

Dle digitální technické mapy města Brna se na nemovité věci nenachází inženýrské sítě.

Prohlídky předmětu dražby se uskuteční v níže uvedených termínech a sraz účastníků prohlídky je na ulici Drozdí, Brno – Ořešín, na souřadnicích N 49° 16.414′ E 016° 36.451′

1. Prohlídka dne: 21.11.2022 v 10:00 hod.

2. Prohlídka dne: 5.12.2022 ve 14:00 hod.

Místo konání

Dražebník

CD CENTRUM COMS, a.s.

Veselá 199/5
602 00 Brno

+420 732 225 222
info@drazby-brno.cz