• 638013507697496514_20220915_120625.jpg
  • 638013507927185781_20210309_150024.jpg
  • 638013511604472075_20210309_142106.jpg
  • 638013512094505517_20210309_144719.jpg
  • 638013511130013116_1615407594703.jpg
Ukázat/Skrýt parametry
Typ:
Dobrovolná dražba
Stav:
Ukončeno
Číslo:
6322173834
Začátek dražby
23.11.2022 10:00
Předpokládaný konec:
23.11.2022 10:30
Nejnižší podání:
59 400 000 Kč
Minimální příhoz:
50 000 Kč
Výše jistoty:
5 940 000 Kč
Výše znaleckého posudku:
59 400 000 Kč
Kraj:
Jihomoravský
Město:
Brno
Možnost podání předražku:
Ne
Podíl:
1/1
Registrace do:
23.11.2022 10:00
Prokázání totožnosti do:
23.11.2022 10:00
Složení jistoty do:
23.11.2022 10:00
Číslo účtu složení jistoty
123-6029360277/0100
Výměra pozemku
1036 m2
Termín prohlídky
3.11.2022 v 10:00 a 14.11.2022 ve 14:00
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi

Hybešova 254/16, Brno včetně pozemku

Vloženo: 14.10.2022 11:03:00 |  Číslo dražby: 6322173834 59 400 000 Kč
Konec dražby Středa 23.11.2022, 10:30
23.11.2022 10:30:00.000Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
23.11.2022 10:00:01.000

Dobrý den,
vítám Vás na elektronické dražbě dobrovolné  - Hybešova 254/16, Brno včetně pozemku a v souladu se zákonem činím toto vyvolání:

Dražebník:
CD CENTRUM COMS, a.s., IČ: 07379161, DIČ CZ07379161
se sídlem Veselá 199/5, Brno-město, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 8033

Licitátor:
Jana Hradilová

Navrhovatel:
Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
Zahájení dražby: 23.11.2022 10:00
Ukončení dražby: 23.11.2022 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby je nemovitá věc ve vlastnictví SMB:

  • pozemek p. č. 1301 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1036 m2,  jehož součástí je stavba č.p. 254, způsob využití jiná stavba, vše na adrese Hybešova č. or. 16, Brno, v k. ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 10001, k. ú. Staré Brno, obec Brno.

(dále jen jako „nemovitá věc“).

Odhad ceny předmětu dražby: 59.400.000 Kč
Cenu byla zjištěna znalcem Ing. Josefem Pavlovským ve znaleckém posudku. 1949/011/2022 ze dne 10. 6. 2022. V tomto posudku jsou zohledněny uvedené služebnosti (umístění zařízení veřejného osvětlení (VO) vč. ochranného pásma kabelu VO, umístění jedné kotvy převěsu trakčního vedení a umístění horkovodního vedení), které byly oceněny ve Znaleckém posudku č. 2283/2021 vyhotoveném Ing. Lucií Janíčkovou.  

Nejnižší podání:                                                       59.400.000 Kč

Minimální příhoz:                                                            50.000 Kč

Dražební jistota:                                                         5.940.000 KčZástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Nemovitá věc je zatížena následujícími omezeními vlastnického práva, která dražbou nezaniknou:

Na příslušném LV č. 10001 jsou zapsána v části C „Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B   včetně souvisejících údajů“ následující omezení:

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení veřejného osvětlení dle smlouvy v rozsahu GP č. 1464-31b/2021, Oprávnění pro Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 25512285, Povinnost k parcele: 1301, Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná č. 6322062610 ze dne 10. 06. 2022. Právní účinky zápisu k okamžiku 24. 6. 2022 10:50:00. Zápis proveden dne 19. 07. 2022. V-12878/2022-702.

Věcné břemeno (podle listiny) umístění jedné kotvy převěsu trakčního vedení včetně oprávnění údržby, oprav a provozu, Oprávnění pro Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 25508881, Povinnost k parcele: 1301, Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná č. 6322062609 ze dne 27. 06. 2022. Právní účinky zápisu k okamžiku 29. 06. 2022 15:43:34. Zápis proveden dne 21. 07. 2022. V-13269/2022-702.

Věcné břemeno vedení dle čl. II. smlouvy horkovodní vedení v rozsahu GP č. 1464-31a/2021, Oprávnění pro Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, Lesná, 63800 Brno, IČO: 46347534, Povinnost k parcele: 1301, Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná č. 6322062605, K/22/387, ze dne 27. 07. 2022.  Právní účinky zápisu k okamžiku 09. 08. 2022 13:17:37. Zápis proveden dne 31. 08. 2022. V-15918/2022-702.

Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.
Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v nápovědě pro účast v elektronických dražbách a ve všeobecných obchodních podmínkách.

Vzhledem k tomu, že se k dražbě do jejího zahájení nezapsal žádný účastník, bude dražba ukončena v čase stanoveném dražební vyhláškou.

23.11.2022 10:00:00.000Dražba byla zahájena, nyní můžete činit podání.

Popis předmětu dražby

  

Předmětem dražby je pozemek p. č. 1301 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1036 m2,  jehož součástí je stavba č.p. 254, způsob využití jiná stavba, vše na adrese Hybešova č. or. 16, Brno, v k. ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 10001, k. ú. Staré Brno, obec Brno.

Dle platného Územního plánu města Brna (ÚPmB) je součástí stavební stabilizované smíšené plochy s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem jádrová, tj. smíšená plocha centrálního charakteru (SJ). Takto vymezené plochy slouží dle regulativů ÚPmB převážně k umístění obchodních provozoven, zařízení správy, hospodářství a kultury, přípustné jsou mimo jiné i bytové domy. Mimo to není nemovitá věc součástí žádné podrobnější územně plánovací dokumentace, ani veřejně prospěšné stavby či veřejně prospěšným opatřením.

Na LV č. 10001 v části B je zapsán způsob ochrany: ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam. Budova se nachází na území ochranného pásma Městské památkové rezervace Brno. Nemovitá věc není evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako nemovitá kulturní památka.

Hlavní budova se vstupem z ul. Hybešova 254/16 byla využívána jako administrativní objekt. Vjezd do dvora na části pozemku p.č. 1301 k. ú. Staré Brno je možný z ul. Vodní 254/9, odkud je i vjezd do garáže.

Hlavní budova s částí do dvora je určena k rekonstrukci. Konstrukce a vybavení jsou nadmíru opotřebované. Prostory I. PP v obou částech budovy trpí projevy vzlínání zemní vlhkosti. V III. NP v některých kancelářích ve dvorním traktu jsou stopy po zatékání ze střechy. Jsou patrné trhliny. Půdní prostor je poměrně zachovalý, avšak na většině vazných trámů je patrné napadení hnilobou v důsledku zatékání. Budova má složitou, průchozí a roztříštěnou dispozici jednotlivých prostor. V budově je několik různých výškových úrovní v rámci jednoho podlaží.    

Levá část budovy je případně určena k demolici, neboť její stav z pohledu statiky a oprav může být finančně náročný. V budově jsou znatelné trhliny, vlhkost ve zdivu a v podlahách (budova je převážně nepodsklepena).  

V některých místnostech probíhal technický průzkum stavu budovy a podloží. V budově byly provedeny kopané sondy pro identifikaci způsobu založení budovy a zjištění úrovně základové spáry, včetně stanovení vlastnosti základové půdy. Dále byly provedeny i sondy stropních konstrukcí a proveden průzkum krovu. Dotčené místnosti jsou značně znehodnoceny (nachází se hromady zdiva nebo hlíny).

 

Technický stav:

Energetická náročnost budovy – hlavní budova i s dvorní částí byla zařazena do stupně tepelné náročnosti do klasifikace D-měně úsporné. Vypracováno společností BRES spol. s r.o.  

Energetická náročnost budovy – jednopodlažní budova ve dvorní části vlevo byla zařazena do stupně tepelné náročnosti do klasifikace E-nehospodárná. Vypracováno společností BRES spol. s r.o.

Dle Energetického auditu je hlavní budova zařazena do klasifikace F-výrazně nevyhovující.

Stávající technický stav nemovité věci je popsán ve studii „Projektová dokumentace stavebně technického stavu“, kterou zpracovala společnost QUALIFORM, a.s. v únoru 2019.   

Dle Stavebně technického průzkumu byla únosnost základových konstrukcí překročena, proto z těchto důvodů nelze uvažovat s nadstavbou dalších podlaží. 

Dle vypracovaného posouzení oslunění a denního osvětlení obytných místností v souladu s normovými požadavky pro případ bytových jednotek vyhoví pouze místnosti z uliční části budovy (tj. 6 možných bytů), ostatních 12 uvažovaných bytů nevyhoví a jejich výstavba by mohla být realizována jen jako ubytovací jednotky. Studii oslunění a denního osvětlení hlavní budovy s dvorní částí vypracovala společnost DEKPROJEKT s.r.o. v září 2019.

V zájmovém území se nachází provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě společnosti RWE GasNet, s.r.o. /dále jen RWE/.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenské zařízení a plynovodní přípojky, která jsou ve fázi výstavby a dosud nebyla společností RWE v provozování a dále se v zájmovém území mohou nacházet plynárenská zařízení a plynovodní přípojky jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví (informace v kupní smlouvě).

V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. 

 

Inženýrské sítě-přípojky: vody, plynu, kanalizace a elektro:

Uložením vodovodní přípojky, jejíž bývalá veřejná část je v majetku SMB a v nájmu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. /dále jen BVK/, inventární číslo M-06005/740, bude převedeno jako součást nemovité věci. 

Uložením jednotné kanalizační přípojky DN 150 (z kameniny do ulice Hybešovy, do níž je před vchodem napojen i střešní svod z budovy), která je v majetku SMB a v pachtu BVK, inventární číslo MK-14813, bude převedeno jako součást nemovité věci. 

Uložením dešťové kanalizační přípojky DN 150 (z kameniny, jde o střešní svod do ulice Vodní), která je v majetku SMB a v pachtu BVK, inventární číslo MK-14813, bude převedeno jako součást nemovité věci.

Uložením horkovodního potrubí ve vlastnictví nebo správě společnosti Teplárny Brno, a.s. Jedná se o horkovod 2xDN65/160 v bezkanálovém uložení, jehož součástí je i svazek komunikačních kabelů uložených nad horkovodním potrubím, je zřízena služebnost. Služebnost byla oceněna ve Znaleckém posudku č. 2283/2021 ze dne 24. 9. 2021 zpracovaným Ing. Lucií Janíčkovou.

Umístěním zařízení veřejného osvětlení a ochranným pásmem VO (1 m od osy kabelu) ve vlastnictví společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost /dále jen TSB/. Na budově je umístěn výložník se světlem a přívodní kabely a v těsné blízkosti budovy je podzemní kabelové vedení, je zřízena služebnost.  Služebnost byla oceněna ve Znaleckém posudku č. 2283/2021 ze dne 24. 9. 2021 zpracovaným Ing. Lucií Janíčkovou.

Umístěním tělesa primárního kolektoru pro rozvod inženýrských sítí ve vlastnictví TSB. Kolektor je pod pozemkem uložen v hloubce 21,5 m (podlaha), 17 m strop kolektoru. Konstrukce kolektoru je kruhového profilu o průměru 4,5 m ze železobetonové konstrukce s ostěním tl. 40 cm. V kolektoru jsou uloženy inženýrské sítě jiných vlastníků nebo provozovatelů, zejména kabely podzemního vedení VN, podzemní kabely NN a sdělovací kabely ve vlastnictví EG.D, a.s. (IČO: 280 85 400) vedení optických telekomunikačních kabelů a telekomunikační přípojky ve vlastnictví společnosti CETIN a.s. (IČO: 040 84 063).

Umístěním kotevního úchytu trolejového vedení tramvajové dráhy (převěs trakčního vedení) v ulici Hybešova ve vlastnictví společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s., je zřízena služebnost. Služebnost byla oceněna ve Znaleckém posudku č. 2283/2021 ze dne 24. 9. 2021 zpracovaným Ing. Lucií Janíčkovou.

Umístěním podzemního vedení VN (uloženo v kolektoru), podzemního vedení NN, podzemního sdělovacího vedení (uloženo v kolektoru), vše ve vlastnictví společnosti EG.D, a.s.

 

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby

Nemovitá věc je zatížena následujícími omezeními vlastnického práva, která dražbou nezaniknou:

Na příslušném LV č. 10001 jsou zapsána v části C „Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B   včetně souvisejících údajů“ následující omezení:

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení veřejného osvětlení dle smlouvy v rozsahu GP č. 1464-31b/2021, Oprávnění pro Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 25512285, Povinnost k parcele: 1301, Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná č. 6322062610 ze dne 10. 06. 2022. Právní účinky zápisu k okamžiku 24. 6. 2022 10:50:00. Zápis proveden dne 19. 07. 2022. V-12878/2022-702.

Věcné břemeno (podle listiny) umístění jedné kotvy převěsu trakčního vedení včetně oprávnění údržby, oprav a provozu, Oprávnění pro Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, IČO: 25508881, Povinnost k parcele: 1301, Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná č. 6322062609 ze dne 27. 06. 2022. Právní účinky zápisu k okamžiku 29. 06. 2022 15:43:34. Zápis proveden dne 21. 07. 2022. V-13269/2022-702.

Věcné břemeno vedení dle čl. II. smlouvy horkovodní vedení v rozsahu GP č. 1464-31a/2021, Oprávnění pro Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, Lesná, 63800 Brno, IČO: 46347534, Povinnost k parcele: 1301, Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná č. 6322062605, K/22/387, ze dne 27. 07. 2022.  Právní účinky zápisu k okamžiku 09. 08. 2022 13:17:37. Zápis proveden dne 31. 08. 2022.  V-15918/2022-702.

Podrobný popis stavu nemovité věci je uveden ve znaleckém posudku č. 1949/011/2022 ze dne 10. 6. 2022 zpracovaného znalcem Ing. Josefem Pavlovským. V tomto posudku jsou zohledněny uvedené služebnosti (umístění zařízení veřejného osvětlení (VO) vč. ochranného pásma kabelu VO, umístění jedné kotvy převěsu trakčního vedení a umístění horkovodního vedení), které byly oceněny ve Znaleckém posudku č. 2283/2021 vyhotoveném Ing. Lucií Janíčkovou.  

 

Prohlídky předmětu dražby se uskuteční v níže uvedených termínech a sraz účastníků prohlídky je před budovou na adrese Hybešova 16, 602 00 Brno

1. prohlídka dne: 3.11.2022 v 10:00 hod.

2. prohlídka dne: 14.11.2022 v 14:00 hod.

 

 

Místo konání

drazby-brno.cz

Dražebník

CD CENTRUM COMS, a.s.

Veselá 199/5
602 00 Brno

+420 732 225 222
info@drazby-brno.cz